Detail mata kuliah Asas-Asas Hukum Islam, program studi S1 Paralel - Ilmu Hukum

Detail SAP: Asas-Asas Hukum Islam Tahun Ajaran 2018/2019 -02


Satuan Acara Pengajaran
Mata Kuliah LWPE600008 - Asas-Asas Hukum Islam
Pengajar Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah M.A.
Tujuan Perkuliahan